گان قالبگیری

فیلـتر

در حال نمایش 3 نتیجه

گان قالبگیری دندانپزشکی

نحوه استفاده از گان قالبگیری دندانپزشکی :
گان قالبگیری یا تفنگ قالبگیری در دندان پزشکی مصارف مختلفی دارد و فقط محدود به استفاده از مواد قالبگیری نمی شود. از جمله این مصارف میتوان به این موارد اشاره کرد:

تزریق ماده قالبگیری تراکمی – تزریق مواد روکش موقت – تزریق مواد ریلاین هارد یا سافت – تزریق مواد ساخت کور

استفاده از این گان برای اولین بار ممکن است برای بسیاری از دندانپزشکان یک چالش باشد.

کلمات کلیدی :

گان قالبگیری – خرید گان قالبگیری – تجهیزات گان قالبگیری دندان – فروش گان قالبگیری – قیمت گان قالبگیری – انواع گان قالبگیری – تفنگ قالب گیری – کاربرد تفنگ قالبگیری

اطلاعات بیشتر ...